پروژه های خاتمه یافته

شرکت نیرو تهویه متشکل از کارشناسان فنی و مدیریتی در زمینه تاسیسات صنعتی و ساختمانی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ با شماره ۴۶۸۱۵ به ثبت رسیده و در ۳ شاخه اصلی ( ۱- فروش ۲- اجرا ۳…
موضوع قرارداد عبارتست از برش یک مدار از خط 132 کیلوولت موجود تایباد – خواف حدفاصل برج های شماره 25 و 26، پرش از روی یک مدار خط موجود و اجرای کامل تقریبا 14 کیلومتر…
خرید پیچ و مهره جهت خطوط 400 و 132 کیلوولت انشعاب غلامان با رعایت استانداردها و دستورل العمل های وزارت نیرو با استانداردهای ملی و بین المللی.
حمل و عملیات اجرایی نصب و تعویض مقره ها در خط 132 کیلوولت شیروان – درگز با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی و بین المللی.
حمل و عملیات اجرایی نصب و تعویض مقره ها در خط 132 کیلوولت شیروان – درگز با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی و بین المللی.
موضوع قرارداد عبارتست از انجام عملیات اجرایی مورد نیاز جهت تعویض سیم گارد و فاز خط 63 کیلوولت دو مداره نیروگاه (نیوی – اسکله) در حدود 17 کیلومتر از سیم فاز و گارد به سیم…
موضوع قرارداد عبارتست از خرید تجهیزات مورد نیاز جهت تعویض سیم گارد و فاز خط 63 کیلوولت دو مداره نیروگاه (نیوی – اسکله) در حدود 17 کیلومتر از سیم فاز و گارد قدیم به سیم…
انجام عملیات ارتباطی در خط زاوین – درگز به خواجه ربیع – زاوین با رعایت استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو، استانداردهای ملی و بین المللی.
موضوع قرارداد عبارتست از ؛ الف) طراحی و محاسبات، نمونه سازی، تهیه و تامین، ساخت، آزمایشات کارخانه ای، بسته بندی، بیمه، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل و نگهداری تجهیزات بشرح ذیل؛ 1. برج های 132 کیلوولت…
موضوع قرارداد عبارتست از عملیات اجرایی تغییر مسیر خط 132 کیلوولت شریعتی- سرخس در محدوده ویژه اقتصادی سرخس به شرح ذیل؛ الف) تحویل، بیمه، بارگیری، سیم فاز(هاک HAWK)، سیم محافظ (مغزی هاک) و مقره ها…
صفحه1 از3
طراحی شده توسط گروه طراحی سایت راشن