پروژه های خاتمه یافته

موضوع قرارداد عبارتست از انجام عملیات اجرایی جهت اجرای کامل حدود 1.3 کیلومتر خط دو مداره 12 کیلوولت تک باندل و 0.7 کیلومتر خط چهار مداره 132 کیلوولت تک باندل، برش خط موجود 132 کیلوولت…
موضوع قرارداد عبارتست از خرید تجهیزات جهت اجرای کامل موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کامل حدود 1.3 کیلومتر خط دو مداره 132 کیلوولت تک باندل و 0.7 کیلومتر خط چهار مداره 132 کیلوولت تک…
موضوع قرارداد عبارتست از احداث خطوط 132 کیلوولت دو مداره ارتباطی پست نیروگاه قائن بطول تقریبی 8 کیلومتر بشرح ذیل؛ الف) طراحی، محاسبه، نمونه سازی، تهیه، ساخت، آزمایشات کارخانه ای، بسته بندی، بیمه، بارگیری، حملف…
صفحه3 از3
طراحی شده توسط گروه طراحی سایت راشن